Στο Μάθημα αυτό παρουσιάζονται τόσο οι κοινωνικές όσο και οι εθνικές διατάξεις που αναφέρονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή με την διπλή του έννοια, είτε ως φυσικού είτε ως οικιστικού (δομημένου) περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος για τη χώρα μας έχει προσλάβει τεράστια σημασία σήμερα, ιδιαίτερα μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975 και τις αναθεωρήσεις αυτού του έτους 2001. Κατά την αναθεώρηση αυτή συμπεριλήφθηκε ειδική διάταξη για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και την ανάθεση διαφύλαξης αυτού στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 

Από το 1978 και μετά, που έγινε η πρώτη καταγραφή των παραδοσιακών οικισμών στη χώρα μας, η Πολιτεία λαμβάνει μια σειρά μέτρων για την προστασία αυτών. Δεν αρκεί όμως, μόνο αυτό για τη διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Χρειάζεται αφύπνιση των πολιτών για το χρέος αυτό αλλά και συνείδηση του καθένα από εμάς ότι η πολιτιστική μας ταυτότητα είναι συνυφασμένη με την ιστορία της χώρας μας.

 

Όλα αυτά προσπαθούν να παρουσιαστούν μέσα από την παράθεση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδας, την αναφορά στην αρχιτεκτονική δύο χαρακτηριστικών δειγμάτων παραδοσιακών οικισμών της χώρας μας, τη Σαντορίνη και το Ζαγόρι, και τέλος, τη μελέτη τεχνικών συντήρησης και διατήρησης της φυσιογνωμίας αυτών των οικισμών. 

Στο τέλος του Μαθήματος, παρατίθενται τα συμπεράσματα ως και οι προτάσεις για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είτε σε επίπεδο Πολιτείας είτε σε επίπεδο πολιτών.