STONEWOODΤο έργο

Το έργο «STONEWOOD – Stone and Wood: Enhancement and promotion of traditional architecture in the areas of Ioannina and Gjirokaster» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013» έχει ως βασικό άξονα την προώθηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Το έργο STONEWOOD εστιάζει στη διατήρηση, την προώθηση και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των διασυνοριακών περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας, μέσα από την τοπική ανάπτυξη και των τουρισμό. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στις γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών και που φανερώνουν κοινά προβλήματα ανεργίας, μείωσης και πληθυσμού και ανεπαρκών υποδομών. Το έργο αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταίροι του έργου, το πρόβλημα της ανεπαρκούς χρήσης της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που κατέχουν, που αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης.


Εταίροι

Οι συμμετέχοντες φορείς του έργου είναι από την ελληνική πλευρά ο Δήμος Μετσόβου (ο οποίος δρα ως επικεφαλής εταίρος του έργου) και ο Δήμος Ζαγορίου και από την αλβανική πλευρά η Περιφέρεια του Αργυρόκαστρου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού του Αργυρόκαστρου (η οποία και είναι ο βασικός εταίρος της Αλβανίας). Και οι τρεις περιοχές του έργου διαθέτουν πλούσια παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η κάθε μία που αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Οι κοινότητες του Μετσόβου και του Ζαγορίου είναι προστατευόμενες βάση Προεδρικού Διατάγματος ως παραδοσιακοί οικισμοί. Αντίστοιχα, το Αργυρόκαστρο είναι γνωστό ως η «πόλη μουσείο» ή αλλιώς η «πέτρινη πόλη» της Αλβανίας, θεωρείται ένα σπάνιο παράδειγμα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής και έχει διακηρυχτεί από την UNESCO, από το 2005, ως προστατευόμενη πόλη. Στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στη διασυνοριακή Ελλάδα-Αλβανία περιοχή, το κύριο υλικό κατασκευής είναι η πέτρα και το ξύλο. Η έλλειψη ενεργούς διαχείρισης των πολιτιστικών στοιχείων που απειλούνται με υποβάθμιση, σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ήταν η αφετηρία για την ανάπτυξη του έργου «STONEWOOD».


Εταιρικό σχήμα του έργου STONEWOOD

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: Δήμος Μετσόβου/ Ελλάδα
ΛΟΙΠΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

 • Δήμος Ζαγορίου/ Ελλάδα
 • Περιφέρεια Αργυρόκαστρου/ Αλβανία
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού του Αργυρόκαστρου/Αλβανία


Στόχοι

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η διατήρηση, προβολή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής, η οποία έχει αρχίσει να επηρεάζεται από τις σύγχρονες κατασκευές. Δεδομένου ότι οι περιοχές του έργου είναι πλούσιες σε πολιτιστική κληρονομιά στην τέχνη της πέτρας και του ξύλου, το έργο αυτό στοχεύει στην ανάδειξη της προαναφερθείσας παράδοσης και πολιτισμού και να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Οι δράσεις που θα λάβουν χώρα στοχεύουν στη δημιουργία ενός δικτύου - ενός συστήματος που προωθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον και τις πολιτιστικές αξίες, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στους εταίρους να αναπτύξουν διαύλους επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων. Πιο αναλυτικά οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Η ανταλλαγή μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τη δεξιοτεχνία του ξύλου και της πέτρας
 • Η μείωση του ποσοστού ανεργίας των περιοχών
 • Η επίτευξη μιας διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών
 • Η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών, μέσω της βελτίωσης μηχανισμών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του τουρισμού
 • Η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας πέτρας και ξύλου και η στήριξη και ενίσχυση των ΜΜΕ με στόχο τη δημιουργία συνεταιρισμών επιχειρήσεων πέτρας και ξύλου.


Επιδιώξεις

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους βασικούς στόχους και αποτελούνται από τα εξής:

 • Συλλογή και ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού
 • Μελέτες για την ανάπτυξη των παραδοσιακών μεθόδων αρχιτεκτονικής
 • Διαδικτυακή επικοινωνία και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διαδικτυακή βιβλιοθήκη με οπτικοακουστικό υλικό
 • Δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εξοπλισμού, ενός vortal με δεδομένα που αφορούν ζητήματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και μιας πλατφόρμας e-learning
 • Σεμινάρια και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων παραδοσιακής εκμετάλλευσης πέτρας και ξύλου
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική
 • Παραγωγή ειδικών εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων
Last modified: Monday, 25 November 2013, 12:13 AM