Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013


Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013»

Το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 05/09/2008 με την απόφαση C(2008)4708/05-09-2008.


Προϋπολογισμός

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» έχει συνολικό προϋπολογισμό 27.825.759,00 € (15.088.783 € + 12.736.976 €). Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 15.088.783 € (11.316.585 € -75% προέρχονται από κοινοτικούς πόρους – ΕΤΠΑ και 3.772.198 € - 25% από εθνικούς πόρους). Για τις ίδιες δράσεις για την Αλβανία ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12.736.976 €, εκ των οποίων τα 10.826.430 € - 85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους – ΙΡΑ και τα 1.910.546 € - 15%) από εθνικούς.


Επιλέξιμες περιοχές

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας), Δυτικής Μακεδονίας (νομοί Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών) και Ιονίων Νήσων (νομός Κέρκυρας) στην Ελλάδα, καθώς και τα Διαμερίσματα Αργυροκάστρου, Κορυτσάς και Αυλώνας στην Αλβανία. Ο Νομός Γρεβενών συμμετέχει ως όμορη περιοχή.


Γενικός στόχος – Στρατηγικοί στόχοι

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - Αλβανία» είναι «η αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, προωθώντας τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή».

Με Ειδικούς Στόχους την:

 • Υποστήριξη των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών ανθρώπινων πόρων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής και
 • Προώθηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής ως μέσου για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ο γενικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:

 1. Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
 2. Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών


Άξονες Προτεραιότητας

Οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
  • Μέτρο 1.1: Προώθηση της επιχειρηματικότητας
  • Μέτρο 1.2: Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
  • Μέτρο 1.3: Διευκόλυνση δράσεων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών (people to people actions)
  • Μέτρο 1.3: Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των συνόρων μέσω υποδομών μικρής κλίμακας
 • Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πηγών
  • Μέτρο 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής
  • Μέτρο 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής
 • Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική βοήθεια


Βασικές πληροφορίες προγράμματος

Διαχειριστική Αρχή
Ministry for Development, Competitiveness and Shipping
Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes
65 Georgikis Scholis Ave
EL-57001 Pylaia, Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Tel.: +30 2310 469620
Fax.: +30 2310 469602
E-mail.: interreg@mou.gr
Web: www.interreg.gr

Πληροφορίες
Τίτλος : 'Ελλάδα-Αλβανία' Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA 2007-2013
Τύπος Παρέμβασης : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αριθμός CCI : 2007CB16IPO010
Αριθμός απόφασης : C(2008)4708
Ημερομηνία τελικής έγκρισης : 2008-09-20

Last modified: Sunday, 24 November 2013, 10:10 PM